Счетоводство Пакет Premium + Електронен подпис eSign

Номер:
В наличност: Да
Рейтинг:
Количество:
Ед. цена: € 99.00 без ДДС
Поръчай

Детайли

Пакетът е насочен към фирми в сферата на търговията със стоки,  услуги и собствена продукция регистрирани по ЗДДС.

Разгледай всички предложения и за Мираж Счетоводство + ТРЗ ТУК!

 

Функционалности 
Мираж SQL Счетоводство

Пакети Мираж SQL Счетоводство
Mirage SQL Офис пакет
  Economical  


Premium
 

         Professional 

 Включва Professional, 5/10 раб.м

/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС

29 Евро  39 Евро  89 Евро  99 Евро 159 Евро  599 Евро (+ Безплатно 1 ТРЗ) 5 раб.м
/Файлове/Check_box_images.jpgВодене на цялостно счетоводство чрез свободни счетоводни операции /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg   /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на всички видове данъчни документи /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреглед на вече въведени документи /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПълна корекция/редакция на вече въведен документ,
която се отразява едновременно в счетоводството и дневниците по ЗДДС - ново
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАнулиране и изтриване на данъчни документи /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgРабота с автоматични контировки за документи /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчетоводяване на фактури от ЕС и издаване на автоматични протоколи за дневниците по ЗДДС към тях /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgГенериране на автоматични протоколи по фактура за доставки свързани с отпадъци, зърнени и технически култури, 
а също генериране на протоколи по фактури за покупки и продажби по специалния режим „Касова отчетност”
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчетоводяване на митнически декларации и разходите към тях /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично разпределяне на допълнителни разходи по доставки от ЕС и внос /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИзготвяне, отпечатване и генериране на магнитен носител на дневници, VIES и справка-декларация  по ЗДДС /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на свободни счетоводни операции /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКорекция на въведените счетоводни записи - ново /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКопиране на вече създадени счетоводни операции - ново /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСторниране и изтриване на счетоводните записи /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки:
Хронологичен опис на счетоводните записи; Дневник на счетоводна сметка; Аналитична оборотна ведомост; Синтенична оборотна ведомост; Главна книга
/Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки: ГФО /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреоценка на валутни активи и пасиви /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИнвентаризация на стоки и материални записи – нова организация на модула /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреизчисляване на отчетна стойност на стоки и материални запаси – нов метод за преизчисляване на отчетната стойност /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgДълготрайни активи:
Завеждане на дълготрайни активи за данъчни и счетоводни цели – ново; Въвеждане на различни амортизационни норми и проценти от потребителя за целите на САП и ДАП – ново;
Инвентарна книга  – с възможност за визуализиране на амортизационната норма по месеци и по години за целия полезен живот на актива - ново;
Амортизационни планове: Счетоводен, данъчен и сравнителен амортизационен план - ново;
Автоматично начисляване, сторниране и изтриване на амортизации; Преглед на начислените до момента амортизации - ново; Възможност за последващи изменения в полезния живот, амортизационната норма и стойността на вече въведени активи за данъчни и счетоводни цели – ново; Преглед на всички въведени активи с начислените до момента амортизации - ново
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСъздаване на индивидуален сметкоплан и свободно дефиниране на счетоводните сметки от потребителя /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПлащания: Касови документи: Създаване и печат на приходни и разходни касови ордери; Осчетоводяване на ПКО и РКО чрез ползване на автоматични контировки; Справка за салдото на касата;
Банкови документи: Осчетоводяване на банкови бордера чрез автоматични контировки - ново; Справка за салдата по банкови сметки - ново;
/Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПроизводство: Създаване на производствена схема; Копиране на производствена схема;
Създаване на рецепта за производството на готовия продукт – ново; Разпределяне на непреките разходи в производството по количество; по планова, по продажна цена, или по вложени материали –  Автоматично осчетоводяване на производствената схема; Корекция и изтриване на схема за производство
/Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgФинансово-търговски справки /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgТрансфер на данни /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgМираж ТРЗ и Личен състав /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg   Безплатно 1 или 2
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/1 раб. място  29
Евро
39
Евро
 
89 Евро 99
Евро
159 Евро  
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/5 раб. място           599 Евро (+ Безплатно 1 ТРЗ)
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/10 раб. място           799 Евро (+ Безплатно 2 ТРЗ)

 *Посочените цени са без ДДС

Вашата оценка

*
*
*
Потвърди

Избери софтуер

Новини