Счетоводство+ТРЗ Пакет Professional

Номер:
В наличност: Да
Рейтинг:
2 оценки
Абонамент:
Абонамент + ТРЗ:
Количество:
Ед. цена: € 199.00 € 96.00 без ДДС
Поръчай

Детайли

Пакетът е многофирмен, цената е за 1 работно място. За да добавите абонамент трябва да изберете желания период за абонамент - за три месеца, 6 месеца или 12 месеца. В цената се включва и модул ТРЗ и Личен състав.

* За абонаментен план за 6 месеца и 12 месеца, се предоставят отстъпки от 5 и 10%, с предплащане за целия период.

Функционалности  Мираж SQL
Счетоводство + ТРЗ
 

Пакети Мираж SQL Счетоводство + ТРЗ Mirage SQL Офис пакет
Premium


Premium
 


Professional
          
 Включва Professional, 5/10 раб.м

/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС

 139 Евро  149 Евро 199 Евро  599 Евро (+ Безплатно 1 ТРЗ) 5 раб.м
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на всички видове данъчни документи /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреглед на вече въведени документи  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПълна корекция/редакция на вече въведен документ,
която се отразява едновременно в счетоводството и дневниците по ЗДДС - ново
 /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАнулиране и изтриване на данъчни документи  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgРабота с автоматични контировки за документи  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg 
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчетоводяване на фактури от ЕС и издаване на автоматични протоколи за дневниците по ЗДДС към тях  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgГенериране на автоматични протоколи по фактура за доставки свързани с отпадъци, зърнени и технически култури, 
а също генериране на протоколи по фактури за покупки и продажби по специалния режим „Касова отчетност”
 /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане и осчетоводяване на митнически декларации и разходите към тях  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично разпределяне на допълнителни разходи по доставки от ЕС и внос  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИзготвяне, отпечатване и генериране на магнитен носител на дневници, VIES и справка-декларация  по ЗДДС  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgВъвеждане на свободни счетоводни операции  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКорекция на въведените счетоводни записи - ново  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgКопиране на вече създадени счетоводни операции - ново  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСторниране и изтриване на счетоводните записи  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки:
Хронологичен опис на счетоводните записи; Дневник на счетоводна сметка; Аналитична оборотна ведомост; Синтенична оборотна ведомост; Главна книга
 /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводни справки: ГФО /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреоценка на валутни активи и пасиви  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgИнвентаризация на стоки и материални записи – нова организация на модула /Файлове/not_available.jpg /Файлове/not_available.jpg /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПреизчисляване на отчетна стойност на стоки и материални запаси – нов метод за преизчисляване на отчетната стойност  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgДълготрайни активи:
Завеждане на дълготрайни активи за данъчни и счетоводни цели – ново; Въвеждане на различни амортизационни норми и проценти от потребителя за целите на САП и ДАП – ново;
Инвентарна книга  – с възможност за визуализиране на амортизационната норма по месеци и по години за целия полезен живот на актива - ново;
Амортизационни планове: Счетоводен, данъчен и сравнителен амортизационен план - ново;
Автоматично начисляване, сторниране и изтриване на амортизации; Преглед на начислените до момента амортизации - ново; Възможност за последващи изменения в полезния живот, амортизационната норма и стойността на вече въведени активи за данъчни и счетоводни цели – ново; Преглед на всички въведени активи с начислените до момента амортизации - ново
 /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgСъздаване на индивидуален сметкоплан и свободно дефиниране на счетоводните сметки от потребителя  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПлащания: Касови документи: Създаване и печат на приходни и разходни касови ордери; Осчетоводяване на ПКО и РКО чрез ползване на автоматични контировки; Справка за салдото на касата;
Банкови документи: Осчетоводяване на банкови бордера чрез автоматични контировки - ново; Справка за салдата по банкови сметки - ново;
 /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
/Файлове/Check_box_images.jpgПроизводство: Създаване на производствена схема; Копиране на производствена схема;
Създаване на рецепта за производството на готовия продукт – ново; Разпределяне на непреките разходи в производството по количество; по планова, по продажна цена, или по вложени материали –  Автоматично осчетоводяване на производствената схема; Корекция и изтриване на схема за производство
 /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgФинансово-търговски справки  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgТрансфер на данни  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/not_available.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg
 /Файлове/Check_box_images.jpgМираж ТРЗ и Личен състав  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  /Файлове/Check_box_images.jpg  Безплатно 1 или 2
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/1 раб. място 139 Евро 149 Евро 199 Евро  
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/5 раб. място       599 Евро (+ Безплатно 1 ТРЗ)
/Файлове/Check_box_images.jpgЦена в Евро без ДДС/10 раб. място       799 Евро (+ Безплатно 2 ТРЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Посочените цени са без ДДС

Потребителски оценки

от Йорданка Николакиева, 26/10/2018

5

от Десислав Стоянов, 23/10/2018

Сумата да се фактурира на фирма

Вашата оценка

*
*
*
Потвърди

Избери софтуер

Новини