Видео уроци

Видео урок 1 - Архивиране и възстановяване на архив
Видео урок 2 - Годишно преизчисляване на ДОД
Видео урок 3 - Започване на работа с модул ТРЗ и ЛС
Видео урок 4 -  Изготвяне на ведомости, месечни декларации и масови плащания
Видео урок 5 - Изготвяне на файл за болнични и заявления
Видео урок 6 -  Назначаване и сключване на договор
Видео урок 7 - Отпуски
Видео урок 8 - Преизчисляване на минимални осигурителни доходи
Видео урок 9 - Прекратяване на договор
Видео урок 10 - Сключване на споразумение към договор
Видео урок 11 - Собствени начисления, удръжки и годишни справки
Видео урок 12 - Създаване на уведомление за ТД
Видео урок 13 - Регистриране и администриране в ФСС Мираж
Видео урок 14 - Архивиране и възстановяване на архив
Видео урок 15 - Настройки
Видео урок 16 - Счетоводни периоди. Зареждане на готов шаблон сметкоплан и задаване на начални салда
Видео урок 17 - Дефиниране на счетоводни сметки
Видео урок 18 - Създаване на счетоводни обекти и автоматични контировки за документи
Видео урок 19 - Проста и сложна счетоводна операция. Сторно на операции
Видео урок 20 - Въвеждане на документ с дейност продажба
Видео урок 21 - Въвеждане на документ с дейност покупка
Видео урок 22 - Въвеждане на документ без осчетоводяване

Видео урок 24 - Въвеждане на документи при ВОП - инвойс и протокол
Видео урок 25 - Преглед и печат на документи. Анулиране на документи
Видео урок 26 - Връзки между документи
Видео урок 27 - Доставки. Разпределение на разходи по доставка
Видео урок 28 - Базови справки
Видео урок 29 - Ордери
Видео урок 30 - Преоценка на валута
Видео урок 31 - Дълготрайни активи. Амортизации
Видео урок 32 - Инвентаризация
Видео урок 33 - Трансфер
Видео урок 34 - Управленски справки
Видео урок 35 - Фактура с колона валута
Видео урок 36 - Осчетоводяване на заплати