Мираж Счетоводство

Мираж Модул Счетоводство е функционалност, даваща възможност за създаване на индивидуален сметкоплан. За удобство на потребителя, предварително е заложен Националния сметкоплан, който може да послужи като база за дефиниране на ИСП. Многофирмено счетоводство, работа с хиляди номенклатури и 5  нива на аналитичност.
Накратко Модул Счетоводство съдържа: Дълготрайни активи; Счетоводни амортизации и ДАП; Фактуриране, Протокол по ЗДД; Автоматични отчети – ГФО; ПКО и РКО;
Валутни операции; Клиенти; Доставчици; Дневници по ЗДДС, справка декларация и дискета; VIES-декларация;Функционалности  Мираж SQL
Модул Счетоводство

Функционалности
Модул Счетоводство

/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично контиране - максимално облекчаване
на ежедневната работа на счетоводителя чрез гъвкава
система от автоматизирани контировки. Достатъчно е
еднократно предварително дефиниране на счетоводните
контировки, вследствие на което отпадат всички рутинни
операции – работи се само с наименование на
счетоводната контировка без съставяне на счетоводни
статии. Това позволява чрез натискане на един клавиш
да бъдат осчетоводени няколко счетоводни
кореспонденции едновременно. Потребителят може да
дефинира самостоятелно неограничен брой автоматични
контировки, които на по-късен етап могат да бъдат
коригирани или да бъдат добавяни нови.

/Файлове/Check_box_images.jpgДДС – автоматизирано генериране на дневник
на покупките, дневник на продажбите и Справка -
декларация /месечна и годишна/ на дискета.
Информацията в модул “ДДС” се попълва автоматично
след всеки въведен документ с дейност покупка или
продажба.
 
/Файлове/Check_box_images.jpgОтворени счетоводни периоди; /Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматично изготвяне на VIES-декларация;
/Файлове/Check_box_images.jpgПо избор потребителят може да работи и без
предварително дефинирани контировки /чрез въвеждане
на счетоводни операции/.
/Файлове/Check_box_images.jpgПодаване на информацията във формат,
съобразно изикванията на външни институции
(по електронен път, магнитен носител); 
/Файлове/Check_box_images.jpgПерманентни възможности за ползване на помощна
информация в процеса на въвеждане и генериране на
справки;
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматизирано приключване на разходните сметки.
/По избор на потребителя разходните сметки се
дефинират като транзитни./ 
/Файлове/Check_box_images.jpgПотребителят разполага с информация за текущите
стойностни и количествени салда по кореспондиращите
сметки по време на въвеждане;
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматични сторно операции. 
/Файлове/Check_box_images.jpgУлеснения по отношение на търсене и филтриране на
данни в списъци по различни признаци /филтър във всяко
текстово поле и др./
/Файлове/Check_box_images.jpgВидове сделки и проценти на ставки съгласно
изискванията на ЗДДС от 01.01.2007 г. 
/Файлове/Check_box_images.jpgДълготрайни активи – проследяване на историческата
цена на дълготрайните активи. Инвентарна книга за
вкички ДА, по избрани сметки или за избран инвентарен
номер: покупна цена, балансова стойност, преоценъчен
резерв, с допълнителни критерии за Инвентарната книга
– по местонамиране на ДА и по МОЛ; с или без начислените амортизации по месеци и сумарно за даден период.
/Файлове/Check_box_images.jpgФактуриране – мощна система за защита от грешки
по време на въвеждане, печат на фактури.
Предварително задаване на произволен % търговска
отстъпка или търговска надценка за всяка сделка.
Печат на проформа фактура. 
/Файлове/Check_box_images.jpgАмортизации – Автоматично генериране на индивидуален амортизационен план: общ, по сметки, по избрани инвентарни номера. Автоматично начисляване и сторно на амортизации за
зададен период – по месеци или за произволен период, по-голям
от един месец. Амортизационни норми по години.
/Файлове/Check_box_images.jpgПечат на документи – печат на приходни и разходни
касови ордери – левови и валутни. 
/Файлове/Check_box_images.jpgСчетоводен и Данъчен амортизационен план.
/Файлове/Check_box_images.jpgМитнически декларации - Автоматично разпределение
на разходите за мито и транспорт на база относителен дял
на стойността на стоката. Автоматично осчетоводяване на
Митническа декларация. 
/Файлове/Check_box_images.jpgМноговалутна поддръжка - работа с неограничен брой
чужди валути, валутен курс на деня. Справки, възможности
за преглед и корекции на валутните курсове
/Файлове/Check_box_images.jpgОпция “Преглед на документи” - разнообразни критерии
за извеждане на справката за въведените документи /сортиране
по дейности, видове документи, дата на въвеждане и др./; 
автоматично сторниране на погрешно въведени документи.
 
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматична преоценка на валутни сметки – съвкупно или
по избор на сметка с конкретно аналитично ниво/за всички
валути или конкретно избран вид валута.
/Файлове/Check_box_images.jpgБогат комплекс от справки на синтетично и аналитично ниво:
Дневник на сметка, Главна книга, Оборотна ведомост,
Хронологичен опис на операции по избран от потребителя
критерий: произволен времеви диапазон, допълващи критерии
в зависимост от характера на справката.
/Файлове/Check_box_images.jpgКонтрагенти:
- аналитичност на клиенти и доставчици и др. фирмени
контрагенти по конкретни фактури;- богати възможности
за търсене в номенклатурата на контрагентите: филтър по наименование, данъчен номер и булстат;- следене на
контрагенти в лева и във валута; - справки за вземания и
задължения  в лева и във валута – общи и по конкретни
фактури. Допълнителни критерии за справките - по
оборот, чрез елиминиране на покрити вземания/
задължения и др.
/Файлове/Check_box_images.jpgАвтоматизирано генериране на ГФО - Счетоводен баланс,
Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток,
Отчет за собствения капитал. Потребителят разполага с
възможност за допълнителна настройка на счетоводните отчети
/Файлове/Check_box_images.jpgМатериални запаси – до пет нива на аналитично
отчитане на МЗ, отчитане в стойностно и количествено
изражение. Възможност за автоматизирано изписване.
/Файлове/Check_box_images.jpgТрансфер на данни – импорт на данни от други фирми;
импорт и експорт на данни между отдалечени работни места
/клонове/ по избран критерий: документи, операции или
номенклатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционалност Счетоводство, можете да прегледате възможностите на счетоводната програма (Избор на меню Счетоводство). ДЕМО-версията е ограничена за брой операции (документи): можете да въведете максимум 1000 счетоводни операции или 500 документа. Разполагате с две фирми за въвеждане на пробни данни. При закупуване можете да изберете еднофирмен вариант или многофирмен вариант за неограничен брой фирми. Нямате ограничения във времето на ползване на ДЕМО – версията, т.е. когато Ви е удобно и когато Ви е необходимо. Възползвайте се от готовата (DEMO-base.zip), за да се запознаете възможно най-бързо и лесно с начина на работа с ФСС МИРАЖ. Единственото, което в случая трябва да направите, е да изтеглите освен ДЕМО - версията на МИРАЖ SQL, и Демонстрационната база данни, която да разархивирате през програмата. 

Свали демо версия за работа с отдалечен сървър по интернет 
ДЕМО - версията на МИРАЖ SQL

потребителско име: demo

парола: 123