Често задавани въпроси

Финансово-Счетоводен софтуер Мираж

1. Има ли възможност Мираж да работи в мрежа?

Да, Мираж може да работи в мрежа по клиент-сървър технология.


2.
Може ли Мираж да генерира ГФО?

Да, програмата съдържа всички видове годишни счетоводни отчети.


3.
Има ли възможност за автоматично осчетоводяване на заплатите в ТРЗ?

Да, има такава възможност.


4.
Какви справки могат да се генерират от Мираж?

Програмата съдържа богат набор от счетоводни и финансови справки.


5.
Има ли възможност за трансфер на данни в Мираж?

Програмата дава възможност за трансфер на данни между отдалечени работни места.


6. Дава ли възможност Мираж за работа с валута?

Да, програмата съдържа модул за преоценка на валута, както и издаване на фактура във валута.

7. Има ли програмата връзка с електронният ми подпис?

Мираж генерира файлове, които директно можете да подавате към НАП по електронен път.
 

8.
Има ли възможност програмата да работи с дълготрайни активи?

Мираж работи със счетоводни амортизации и ДАП, както и сравнителни справки между двата плана.


ERP KARTELL

1. Какво е ERP Система?

Планиране на ресурсите на предприятието (Enterprise Resource Planning, ERP) е вид информационна система, използвана за административна обработка едновременно на всички данни в зависимост от нуждите на организацията (например човешки ресурси, финанси, маркетинг, логистика и т.н.). Подходът на ERP системи е различен от класическия подход, тъй като обединява всички информационни системи в една, която позволява използването на споделена информация и интегриран единен интерфейс.

ERP позволява на използващата я организация да управлява ефективно и ефикасно своите ресурси, включително материали, хора, основни средства и оборудване в цялото предприятие.


2. Как да разбера има ли моята организация нужда от такава система?

Не е нужно да правите задълбочено проучване и анализи. Ние разполагаме с квалифициран екип, който може да даде бърз и адекватен отговор на Вашия въпрос.


3. Мога ли да ползвам само определена част от решението ERP Kartell – съобразена с моите нужди, а не цялата?

ERP Kartell е разделен на модули от функционалности, което позволява отделното им закупуване.Това Ви дава възможност да оптимизирате разхода си за ERP система и да ползвате само това, което е нужно за Вашия бизнес.


4. Какви
модули съдържа ERP Kartell?

ERP Kartell съдържа следните модули:

 • Финанси и счетоводство
 • Дълготрайни активи
 • Платежна система
 • Търговска система
 • Ценова политика
 • Складово стопанство
 • Инвентаризация
 • Производство
 • Управление на човешките ресурси


5. Има ли възможност за автоматично осчетоводяване?

Чрез модул Финанси и счетоводство значително се оптимизира работата на фирмата. Обхващат се всички основни счетоводни процеси. Дефинират се: необходим пакет данъчни документи, индивидуален сметкоплан и автоматични контировки. Благодарение на автоматичните контировки значително се ускорява счетоводната работа, т.к. необходимите счетоводни операции се взимат автоматично при въвеждане на документа в системата.


6.
Могат ли да се зададат различни ценови условия за различни партньори?

В ERP Kartell за всеки отделен партньор мога да се зададат конкретни ценови листи, отстъпки, период на отложно плащане, отстъпки за оборот. Има възможност за дефиниране на отстъпки за оборот, за артикули, за групи артикули и/или групи партньори, периодични промоции. При наличие на повече от една отстъпка за определен период могат да се конкретизират минимална или максимална отстъпка, приоритет на отстъпките и други според спицификите на бизнеса.


7. Колко
склада могат да бъдат дефинирани и възможно ли е прехвърлянето на артикули между складове?

В модул Складово стопанство се управляват складовите наличности. Може да се дефинира неограничен брой складове, а прехвърлянето на артикули между тях се осъществява бързо и удобно чрез функционалност за прехвърляне между складове.


8.
Има ли възможност за инвентаризация?

Да. Инвентаризацията се извършва на база Инвентаризационен опис, който се генерира автоматично от системата. От него лесно могат да бъдат генерирани други документи, необходими за инвентаризация:

       - Протокол за липси за сметка на предприятието

       -  Протокол за липси за сметка на МОЛ

       -  Протокол за компенсации на липси и излишъци

 
9.
Необходимо ли е повторно въвеждане на една и съща информация с цел нейното отразяване във всичките необходими модули?

В ERP Kartell се дефинират автоматични връзки между документите от отделните модули. Така веднъж въведена, информацията се прехвърля във всички необходими документи. Дефинирането на връзките е гъвкаво и позволява индивидуална настройка за всеки клиент, покриваща специфичните процеси на фирмата. Връзките могат да се активират автоматично или ръчно, като това се задава при всяка връзка отделно.


10.
Могат ли да се дефинират различни права на достъп за всеки отделен потребител в ERP Kartell?

Да. В ERP Kartell могат да се дефинират индивидуални права за достъп за всеки един потребител. Спрямо изискванията на клиента правата на потребителите се конкретизират до ниво документ. Може да се дадат различни права за четене, редактиране, изтриване или добавяне на документи. Може да се направи цялостна забрана на достъп до отделни видове документи в ситемата.


11. Може ли в ERP Kartell да работят едновременно няколко потребители?

В ERP Kartell могат да работят едновременно всички потребители на системата, независимо от техния брой. Информацията се запазва в една, централизирана база данни. Системата автоматично следи номерация на документи. Данните се обновяват при всеки потребител в реално време, независимо кой е въвел конкретната информация.


12.
Могат ли в ERP Kartell да се импортират данни от друг софтуер?

Да. В в ERP Kartell има предвидена възможност за импортиране на данни за всеки един модул от системата. Импортирането на данни става чрез Excel файлове. Това е лесен и удобен за работа процес, с който при желание клиентът може да се справи сам.


13. Колко фирми могат да бъдат дефинирани в една база на ERP Kartell?

В ERP Kartell могат да бъдат дефинирани и водени неограничен брой фирми, както и неограничен брой клонове към всяка една фирма.


14. Могат ли чрез ERP Kartell да се автоматизират специфицни процеси в едно предприятие?

Нашият екип ще анализира процесите на Вашия бизнес и ще настрои системата да работи така, че да покрива спецификите на Вашите бизнес процеси. Ако възникне необходимост, могат да бъдат направени определени доработки.

 

15. Какво ще подобри системата ERP Kartell в моя бизнес?

След интегрирането на Kartell ERP ще подобрите всички бизнес процеси в предприятието, ще получавате своевременна и реална информация, ще повишите производителността на труда, ефективността и рентабилността.


16.
За кого е предназначено решението ERP Kartell?

ERP Kartell е подходящо решение за широк диапазон от фирми с различен спектър на дейност – търговска, производствена, счетоводна и т.н. Kartell ERP е създаден с основната идея да се адаптира към нуждите на всеки един клиент.


17. Какви са предимствата на ERP Kartell?

 • Пълен обхват на всички бизнес процеси в предприятието;
 • Получаване на своевременна, реална информация, спомагаща за вземане на адекватни и навременни управленски решения;
 • Повишаване на производителността на труда, ефективността и рентабилността;
 • Изключително лек и достъпен потребителски интерфейс;
 • Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата - подчертано мобилна среда;
 • Безрисково внедряване при минимални разходи;
 • Постоянен контрол над дейността на служителите;
 • Работа в реално време в интернет пространството, което дава възможност от всяка точка на света да се получава информация за всички процеси;
 • Връзка с мобилни устройства(Android или Windows based);
 • При извършване на дейност чрез няколко търговски дружества, системата дава възможност информацията да се консолидира на аналитично ниво.

18. Може ли ERP Kartell да работи в реално време?

ERP Kartell работи в реално време, с пълна синхронизация на данните между отдалечените работни места и осигурява еднократното им въвеждане и съхранение в единна база данни.


19.
Разполага ли ERP Kartell със управленски справки?

В системата има голям набор от стандартно дефинирани справки. Също така, могат да бъдат дефинирани допълнителни справки, извеждащи нужната информация във вид, удобен за вски отделен клиент.


20. Колко ще ми струва ERP Kartell?

Цената на системата се определя по гъвкъв начин. Тя зависи от работните места, функционалностите, които желае да ползва клиента, персонализацията на цялата система - за да отговори най-пълно на очакванията на потребителите, а също така и от процеса необходим за внедряване на решението ERP Kartell.

За повече информация, моля да се свържете с нашият екип


21. Има ли поддръжка ERP Kartell?

Всички клиенти на решението ERP Kartell  разполагат с абонаментен план за поддръжка съобразен с нуждите им.

Квалифициран екип от консултанти се грижи да получават адекватни и навременни отговори.

Специализирана система следи всяко обаждане и запис в електронната система за запитвания.


22. Адаптирано ли е решението ERP Kartell към българското законодателство?

Решението ERP Kartell е разработенo в съответствие с българските счетоводни стандарти и трудовото законодателство.


23. Може ли ERP Kartell да работи във фирми с чуждестранно участие?

ERP Kartell  разполага с възможност за многоезичност, имаща за цел използването й от фирми с чуждестранно участие.

 

24. Какви са техническите изисквания за хардуерното оборудване за работа с ERP Kartell?

Препоръчителна компютърна конфигурация при работа с до 5 потребители е следната:

Сървър:

CPU - 4 Cores 2.0 GHz или по-бърз

RAM - 8 GB

HDD - 500 GB RAID 1 + 0 (4 диска)

OS - Windows 7 Prox64

 

Работна станция:

CPU - 2 Cores 2.0 GHz или по-бърз

RAM - 4 GB

HDD - 500 GB RAID 1 (2 диска)

OS - Windows 7 Prox86
Избери софтуер

Новини